Altaroma 2018 – Interview to President ITA Borgogelli